Đào tạo & Phát triển

Chúng tôi hiểu rằng sự lớn mạnh của Phan Vũ  được quyết định bởi sự phát triển của từng cá nhân trong tổ chức. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để mỗi CBNV được học tập, phát triển và hoàn thiện bản thân.

Mỗi một cá nhân đều có một chương trình đào tạo thích hợp xuyên suốt quá trình làm việc tại Tập đoàn. Chúng tôi mong muốn người lao động luôn bắt kịp xu thế phát triển của nền kinh tế. Sự học hỏi và sáng tạo không ngừng là một trong những tiêu chí đánh giá nhân sự định kỳ của chúng tôi.