TẬP ĐOÀN PHAN VŨ TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

I. MÔ TẢ CHỨC DANH

GIÁM ĐỐC Tài Chính Tập đoàn sẽ:
- Tham mưu và tổ chức điều hành hệ thống tài chính, kế toán của Tập đoàn một cách hiệu quả và phù hợp pháp luật.
- Thực hiện công tác pháp chế và tư vấn pháp luật cho Ban tổng giám đốc nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro do vi phạm pháp luật.

A. TRÁCH NHIỆM
1. Quản trị tổng quát:
a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng và định hướng chiến lược của lãnh đạo giao, thực hiện nghiên cứu và đề xuất cơ cấu tổ chức của phòng.
b) Xây dựng mô tả chức danh, tiêu chuẩn chức danh thuộc phòng để làm cơ sở tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo và phát triển nhân viên.
c) Xác định các mục tiêu và lập kế hoạch hoạt động của phòng phù hợp với chiến lược và kế hoạch của công ty.
d) Tổ chức, quản lý và điều hành các nguồn lực được giao để thực hiện kế hoạch đề ra.
e) Đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa để nâng cao hiệu quả việc hoạch định tại phòng.
f) Là người gương mẫu, khuyến khích, động viên mọi người trong phòng thực hiện các giá trị văn hóa của công ty.

2. Quản lý Tài chính – Kế toán:
a) Tham mưu và tổ chức hệ thống tài chính - kế toán của tập đoàn một cách có hiệu quả và phù hợp pháp luật.
b) Tham mưu về chiến lược tài chính của Tập đoàn.
c) Giúp ban lãnh đạo tập đoàn huy động và khai thác nguồn vốn có hiệu quả.
d) Hoạch định và kiểm soát dòng tiền của tập đoàn một cách hiệu quả.
e) Quản lý các tài sản và nguồn lực của Tập đoàn.
f) Tham mưu cho ban lãnh đạo tập đoàn các phương án đầu tư.
g) Giúp ban lãnh đạo tập đoàn kiểm soát tài chính - kế toán các công ty trực thuộc.
h) Giúp ban lãnh đạo quản lý các nguồn vốn đầu tư.
i) Tư vấn các vấn đề pháp lý cho Ban lãnh đạo và các phòng ban bộ phận khác trong công ty.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp đại học ngành tài chính, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
- Đã qua đào tạo giám đốc tài chính; kiểm soát và quản lý rủi ro …
*** Trình độ Anh Ngữ thành thạo (tương đương TOEIC từ 785 điểm trở lên) - Biết tiếng nhật là lợi thế;
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Powerpoint, Ms. Outlook)
- Am hiểu pháp luật kinh doanh trong nước và quốc tế liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty.
- Có kiến thức sâu, rộng lĩnh vực tài chính, kế toán trong nước và quốc tế.
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý tài chính công ty có qui mô trên 1000 tỷ đồng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và chưa để xãy ra sai xót trọng yếu.
- Có mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính, ngân hàng
- Hoạch định, chỉ huy, kiểm soát, phân tích và ra quyết định trên cơ sở khoa học.
- Có kỹ năng quản lý rủi ro tài chính tốt
- Trung thực, cẩn trọng, liêm khiết

💥💥 Ứng tuyển: gửi CV về mail

dung.nguyendinh@phanvu.com hoặc tuyendung@phanvu.com

với tiêu đề “Họ Tên ứng viên_Vị trí ứng tuyển_PV”

💥💥 Điện thoại: Bp tuyển dụng tập đoàn: 028 222 00 884 ~ 6 (ext: 1227)

No Comments

Add a Comment